ÚČEL STAVBY

Předmětem projektu je zvýšení retenční funkce nádrže a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti převádění povodňových průtoků přes VD labská na řece Labi v ř.km 1083,025. Navrhovaná rekonstrukce výpustí spočívá v nahrazení stávajících výpustí novými kapacitními výpustmi s uzávěry, které umožní efektivnější využití retenčního prostoru nádrže.

Součástí stavby je i zajištění ochrany bezpečnostních přelivů před vniknutím splavenin a případným ucpáním přelivů.

 

REKONSTRUKCE SPODNÍCH VÝPUSTÍ

Koncepčně je návrh provádění stavebních prací řešený bez nutnosti vypuštění nádrže s využitím speciálních potápěčských prací. Rekonstrukce SV spočívá v nahrazení pěti stávajících výpustí dvěma kapacitními výpustmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800. Dosažená kapacita nových výpustí umožňuje při rychlém nástupu povodňových průtoků využít neškodného odtoku 100 m3/s. Celková maximální kapacita SV je 128 m3/s.  Součástí rekonstrukce je i řešení nových česlí na vtokovém objektu obtokového tunelu, dále řešení tlumící odtokové komory a nové vystrojení šachty uzávěrů

 

OCHRANA ŠACHTOVÉHO PŘELIVU

Konstrukčně bude ochrana korunového a šachtového přelivu shodná a bude řešena pomocí předsazených svislých ocelových prvků před objekty bezpečnostních přelivů. Jedná se o ocelové svařence v antikorozní úpravě s dřevěnou výplní. Výška ochrany u korunového i šachtového bezpečnostního přelivu bude provedena do úrovně koruny hráze.

 

MODELOVÝ VÝZKUM

V rámci projekčních prací bylo navržené řešení ověřeno v rámci modelového výzkumu na modelu v měřítku 1:28,5. Zpracovatelem modelového výzkumu je VUT v Brně – Ústav vodních staveb. Cílem prací byla především optimalizace návrhu odtokové komory uzávěrů a určení proudových poměrů a kapacity odtokového tunelu a posouzení vlastní kapacity navržených SV. Dále byla ověřena funkce navržených ochranných opatření na šachtovém přelivu.

Fotogalerie

Sdílejte: