Průzkum pro PPO, Litomyšl

Publikováno: .

Průzkum byl vypracován pro stavbu V Litomyšli, kde se plánována výstavba ochranných protipovodňových zdí na březích řeky Loučné. Průzkum se zabýval dokumentací vzorků z vrtaných sond, laboratorními rozbory těchto vzorků, stanovením geologických poměrů v dané lokalitě a určením hydrogeologických poměrů podzemní vody.

Průzkum pro výstavbu poldru, Hradec Králové

Publikováno: .

Jedná se zejména o shromáždění dostupných průzkumných prací v dotčených lokalitách, průzkum pro založení hrází a následné vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených průzkumů. Účelem stavby je zvýšení protipovodňové ochrany území podél Malého labského náhonu pod zaústěním Světské svodnice a Melounky.