VD Kutřín

Publikováno: .

Cílem stavby je vytvoření suché nádrže – poldru s prioritní vodohospodářskou funkcí, kterou je zadržení a transformace povodňových průtoků a protipovodňová ochrana obcí ležících pod soutokem Krounky a Novohradky. Při návrhu typu a vlastní konstrukce hráze se vycházelo z provozních požadavků na funkci vodního díla, zároveň z požadavků na ochranu přírody a krajinného rázu v biologicky hodnotném… Read more »

VD Labská

Publikováno: .

ÚČEL STAVBY Předmětem projektu je zvýšení retenční funkce nádrže a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti převádění povodňových průtoků přes VD labská na řece Labi v ř.km 1083,025. Navrhovaná rekonstrukce výpustí spočívá v nahrazení stávajících výpustí novými kapacitními výpustmi s uzávěry, které umožní efektivnější využití retenčního prostoru nádrže. Součástí stavby je i zajištění ochrany bezpečnostních přelivů před vniknutím splavenin… Read more »

Přehrada Qutabian, Irák

Publikováno: .

Naše společnost v rámci sdružení firem v klastru CREA a místní společností ZOZIK GROUP provedla podstatnou část projekčních prací na projektu přehrady v Iráku – oblast Kurdistánu. Projekční práce byly omezovány mnoha specifickými podmínkami, např. komunikace s místními firmami, materiálové a technologické možnosti v regionu, kulturní a náboženské a další.

Přehrada Bawanur, Irák

Publikováno: .

Přehrada Bawanur je součástí projektu „Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian“. Pro ulehčení života obyvatel v této oblasti bylo rozhodnuto o realizaci výše uvedeného projektu, jehož základem je výstavba přehrady na řece Sirwan (Diyala) v profilu Bawanur jako zdroje vody a dále realizace závlahového kanálu, resp. potrubí pro zásobování vodou.

Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou

Publikováno: .

Odstranění povodňové škody (obnova poškozeného koryta), zajištění stability břehového opevnění toku a obnova odpovídající ochrany přilehlého území.
Břehové opevnění koryta bylo v některých místech ve špatném technickém stavu, zejména kvůli povodním ze srpna 2010. Téměř v celé délce úseku došlo k poškození břehové linie, k vytvoření nátrží a kaveren v exponovaných úsecích na obou březích toku a v několika úsecích došlo k zanesení koryta toku náplavy.

Křinice, Krásná Lípa

Publikováno: .

Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě v okrese Děčín. Poškozené a dožité opevnění toku v intravilánu města bylo rekonstruováno v roce 2014 v celkové délce 140 m. V blízkosti nemovitostí bylo provedeno opevnění ve formě zdiva na cementovou maltu, dále od budov byly namáhané břehy stabilizovány ve formě kamenných rovnanin a záhozů z lomového kamene.

Oprava jezu, Hostěnice

Publikováno: .

Oprava jezu Hostěnice byla vyvolána z důvodu špatného technického stavu stávající přelivné plochy. Při průchodu vyšších vodních stavů mohlo dojít k dalšímu vymílání ve spárách dlažby a vyplavování materiálu v porušených místech. Následkem toho by hrozila ztráta stability konstrukce jezu s následnou destrukcí a poškozením majetků příbřežníků.

Oprava opevnění dna, VD Miřejovice

Publikováno: .

Předmětem projektové dokumentace je oprava opevnění dna velké plavební komory vodního díla Miřejovice. Stávající opevnění dna plavební komory je tvořené kamennou dlažbou na sucho s vyklínováním tloušťky 32cm. Technické řešení vyplívá z požadavku na obnovu funkce opevnění dna velké plavební komory.

Oprava pláště, nádrž Dlouhé stráně

Publikováno: .

Hlavním účelem stavby bylo obnovení funkce asfaltobetoné těsnící vrstvy horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V minulých letech postupně docházelo k tvorbě značného množství bodových poruch, které měly za následek snížení těsnosti horní vrstvy AB pláště nádrže. Byla provedena kompletní výměna těsnící vrstvy.