Odstranění povodňové škody (obnova poškozeného koryta), zajištění stability břehového opevnění toku a obnova odpovídající ochrany přilehlého území.

Břehové opevnění koryta bylo v některých místech ve špatném technickém stavu, zejména kvůli povodním ze srpna 2010. Téměř v celé délce úseku došlo k poškození břehové linie, k vytvoření nátrží a kaveren v exponovaných úsecích na obou březích toku a v několika úsecích došlo k zanesení koryta toku náplavy. Opevnění koryta bylo v havarijním stavu, což dále ohrožovalo příbřežní pozemky a přilehlé nemovitosti. Špatný technický stav konstrukcí ohrožoval i výskyt dalších povodní (např. leden 2010), při kterých došlo ke zhoršení stávající situace.

Návrh technického řešení spočívá především v odstranění a likvidaci povodňových škod a v obnově opevnění koryta v původním rozsahu břehových linií.

Fotogalerie