Účelem stavby je protipovodňová ochrana obcí Křešice a Nučnice na úroveň návrhové povodňové hladiny, to je úroveň hladiny velké vody při Q20 bez převýšení.

Protipovodňová opatření se skládají ze spodní stavby, nadzemní části a mobilního hrazení. V místech střetů je součástí stavby řešení přeložek inženýrských sítí, prostupy sítí podzemní částí, opatření na kanalizační síti a řešení objektů. Spodní stavba je navržena jako trvalá konstrukce s těsnící a statickou funkcí. Hloubka založení vychází z Analýzy průsakových a stabilitních poměrů.  Nadzemní část PPO je řešena jako trvalá betonová stěna. V místech přechodů komunikací, vjezdů a přístupů na pozemek jsou navrženy mobilní protipovodňové zábrany.  V některých úsecích jsou navrženy kombinace betonové stěny a mobilního hrazení. Mobilní bariéry se skládají z hliníkových hradítek různé tloušťky, výšky a délky a ze slupic.

Fotogalerie