Jedná se zejména o shromáždění dostupných průzkumných prací v dotčených lokalitách, průzkum pro založení hrází a následné vypracování kompletní závěrečné zprávy shrnující výsledky všech provedených průzkumů. Účelem stavby je zvýšení protipovodňové ochrany území podél Malého labského náhonu pod zaústěním Světské svodnice a Melounky. Pro ochranu předmětného území byla navržena výstavba suché nádrže. Navrhovaná nádrž je součástí komplexu opatření v povodí Malého labského náhonu. Závěrečná zpráva popisuje geologické poměry, inženýrskogeologický popis sond, hydrogeologické posouzení a geotechnické vlastnosti horninového prostředí. Dále byl proveden průzkum lokalit, ve kterých byly vytipovány zemníky, které se skládají z materiálu vhodného pro výstavbu zemních hrází.

Fotogalerie