V oblasti projektové činnosti nabízíme zpracování studií, projektů pro územní rozhodnutí, projektů pro stavební povolení, vyřízení stavebního povolení, zpracování realizačních dokumentací stavby, technologických postupů, rozpočtů a povodňových plánů. Kromě projekční a inženýrské činnosti v investiční výstavbě provádíme rovněž autorský dozor případně technický dozor investora. Naši pracovníci mají rovněž dlouholeté zkušenosti s vedením a realizací staveb, a to jak hydrotechnických tak i geotechnických, např. přístavů, dalbových stání plavidel, rekonstrukcí plavebních komor, prohrábek vodních cest, shybek, staveb speciálního zakládání apod..

V rámci svojí působnosti úzce spolupracujeme též s dalšími projekčními i realizačními firmami nejen z oblasti vodohospodářských a geotechnických staveb, ale i z oborů úzce souvisejících (např. pozemní stavby, statika stavebních konstrukcí, dopravní stavby a mosty, geodézie). odézie).

Hydrotechnické
stavby 

Úpravy toků, jezy, Přehrady, Objekty na vodních cestách, Rybí přechody, Rybníky, Revitalizace vodních toků a nádrží, Stanovení záplavových čar, projekty potápěčských prací, sedimenty ve vodních nádržích a další.

Více informací
Hydrotechnické stavby

Geotechnické
stavby 

Stavby speciálního zakládání: Injektáže, Piloty, Mikropiloty, Zápory, Zemní kotvy, Vyztužené svahy, Modelování sedání zemních těles, Posudky stability svahů a zemních těles a další.

Více informací
Geotechnické stavby

Protipovodňové
opatření 

Protipovodňové zdi, Mobilní hrazení, Suché nádrže – poldry, Řešení retenčních prostor stávajících nádrží, Povodňové plány obcí, Studie a posudky odtokových poměrů a záplavových území, další.

Více informací
Proti povodňové opatření

Geologie
a hydrogeologie 

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy, Studie vlivu staveb na režim podzemních vod, Modelové řešení proudění podzemních vod.

Více informací
Geologie a hydrogeologie