Tyto dva obory spolu úzce souvisí. Jedná se o zkoumání chemických a fyzikálních vlastností, původu, interakcí s okolím, podmínkami výskytu a zákony pohybu zemin nebo a hornin (geologie) a podzemní vody (hydrogeologie). K určení těchto vlastností je potřeba provést průzkum lokality sondami nebo vrty, které odhalí v daném místě složení jednotlivých vrstev podloží. Na základě hodnot, které se tímto výzkumem zjistí, je potom možné určit, zda jsou v dané lokalitě vhodné podmínky pro umístění staveb, použití zemin k dalším účelům nebo úprav již stávajících staveb. Pro umístění staveb, zejména vodohospodářských, musí podloží splňovat podmínky zatížení jak vlastní stavbou, tak i vodou při extrémních stavech. Pro účely těžby zeminy a použití například v hrázích je důležitá hodnota propustnosti zeminy. Pro opravu již stávajících staveb, které jsou převážně ze zemin (hráze) je důležité chemické složení a případná interakce s nově přidaným materiálem.

 

  • Inženýrskogeologické průzkumy
  • Hydrogeologické průzkumy
  • Studie vlivu staveb na režim podzemních vod
  • Modelové řešení proudění podzemních vod

Naše reference