Řeší stabilitu a bezpečnost stavby v základových poměrech, které musí splnit podmínky únosnosti a stlačitelnosti. Aby bylo možné tyto podmínky splnit, je třeba provést řadu průzkumů, které v dané lokalitě odhalí různé vlastnosti zemin nebo hornin. Klíčové vlastnosti ovlivňuje jak chemické složení podloží, tak uspořádaní jednotlivých vrstev, hladina podzemní vody, a další. Kombinace těchto faktorů ovlivní použité technologie a tvar navržené stavby. Geotechnické stavby využívají složení a uspořádaní geologických vrstev a vytvářejí základ mnoha staveb. Slouží k bezpečnému přenesení účinků sil ze stavby do podloží. Využívá se vrtání trubkovitých profilů do určité hloubky v kombinaci s betonem, který je těmito ocelovými profily vysokým tlakem vháněn a injektován do zeminy. Tímto procesem dojde k vyplnění všech dutin a mezer a stlačením okolní zeminy tak, že prvek dosáhne požadované únosnosti.

 

Stavby speciálního zakládání:

  • Injektáže
  • Piloty
  • Mikropiloty
  • Zápory
  • Zemní kotvy
  • Vyztužené svahy
  • Modelování sedání zemních těles
  • Posudky stability svahů a zemních těles a další

Naše reference