VD Kutřín

Publikováno: .

Cílem stavby je vytvoření suché nádrže – poldru s prioritní vodohospodářskou funkcí, kterou je zadržení a transformace povodňových průtoků a protipovodňová ochrana obcí ležících pod soutokem Krounky a Novohradky. Při návrhu typu a vlastní konstrukce hráze se vycházelo z provozních požadavků na funkci vodního díla, zároveň z požadavků na ochranu přírody a krajinného rázu v biologicky hodnotném… Read more »

VD Labská

Publikováno: .

ÚČEL STAVBY Předmětem projektu je zvýšení retenční funkce nádrže a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti převádění povodňových průtoků přes VD labská na řece Labi v ř.km 1083,025. Navrhovaná rekonstrukce výpustí spočívá v nahrazení stávajících výpustí novými kapacitními výpustmi s uzávěry, které umožní efektivnější využití retenčního prostoru nádrže. Součástí stavby je i zajištění ochrany bezpečnostních přelivů před vniknutím splavenin… Read more »

Přehrada Qutabian, Irák

Publikováno: .

Naše společnost v rámci sdružení firem v klastru CREA a místní společností ZOZIK GROUP provedla podstatnou část projekčních prací na projektu přehrady v Iráku – oblast Kurdistánu. Projekční práce byly omezovány mnoha specifickými podmínkami, např. komunikace s místními firmami, materiálové a technologické možnosti v regionu, kulturní a náboženské a další.

Přehrada Bawanur, Irák

Publikováno: .

Přehrada Bawanur je součástí projektu „Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian“. Pro ulehčení života obyvatel v této oblasti bylo rozhodnuto o realizaci výše uvedeného projektu, jehož základem je výstavba přehrady na řece Sirwan (Diyala) v profilu Bawanur jako zdroje vody a dále realizace závlahového kanálu, resp. potrubí pro zásobování vodou.

Oprava pláště, nádrž Dlouhé stráně

Publikováno: .

Hlavním účelem stavby bylo obnovení funkce asfaltobetoné těsnící vrstvy horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. V minulých letech postupně docházelo k tvorbě značného množství bodových poruch, které měly za následek snížení těsnosti horní vrstvy AB pláště nádrže. Byla provedena kompletní výměna těsnící vrstvy.