Cílem stavby je vytvoření suché nádrže – poldru s prioritní vodohospodářskou funkcí, kterou je zadržení a transformace povodňových průtoků a protipovodňová ochrana obcí ležících pod soutokem Krounky a Novohradky. Při návrhu typu a vlastní konstrukce hráze se vycházelo z provozních požadavků na funkci vodního díla, zároveň z požadavků na ochranu přírody a krajinného rázu v biologicky hodnotném území.

Konstrukce hrázového tělesa je navržena jako betonová tížná hráz doplněná z návodní i vzdušné strany o kamenité přísypy z důvodu exteriérového začlenění prvku hráze do okolního prostředí. Celková délka hráze je 146,1 m (včetně spadiště bezpečnostního přelivu), maximální výška hráze nad terénem je 17,8 m, celková šířka koruny hráze je 5,6 m.

Součástí tělesa je také funkční objekt se dvěma spodními výpustmi a migračním prostupem. Za běžných průtoků bude ve funkci migrační prostup, který bude plně otevřený a bude splňovat požadavky na migrační prostupnost i na volný pohyb splavenin. Jako bezpečnostní objekt je navržen boční bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 25 m situovaný u pravobřežního zavázání hráze s navazujícím skluzem od přelivu, který je zakončený vývarem.

 

Fotogalerie

Sdílejte: