HG partner logo
Reference

Vodní nádrže a rybníky


John

VD Labská

Zkapacitnění spodních výpustí

Zvýšení retenční funkce nádrže a zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti převádění povodňových průtoků přes VD labská na řece Labi. Náhrada spodních výpustí kapacitními výpustmi včetně nových uzávěrů

John

Přehrada Bawanur

Přehradní těleso

Zajištění zdroje pitné vody a vytvoření závlahového kanálu na řece Sirwan v Iráku

John

VD Kutřín

Suchá retenční nádrž

Suchá nádrž 2. kategorie s tížným betonovým hrázovým tělesem. Hráz dosahuje délky 150 m, šířky v koruně 6 m a výšky přibližně 20 m. Nádrž bude transformací průtoků chránit obce níže po toku

John

Přehrada Qutabian

Přehrada

Víceúčelová nádrž s hrází z válcovaného betonu v Kurdistánu. Projekční práce se potýkaly s řadou specifických podmínek, jako je dostupnost materiálů v oblasti nebo komunikace s místními firmami

John

MVN Veselá

MVN Veselá

Celková rekonstrukce malé vodní nádrže, zahrnující překop hráze, návrh sdruženého objektu a odtěžení sedimentu

John

Zdiměřické rybníky

Rekonstrukce kaskády rybníků

Trojice rybníků v obci Zdiměřice byla kompletně revitalizována. Došlo k odtěžení sedimentu, rekonstrukci hrází, výměně spodních výpustí a zkapacitnění bezpečnostích přelivů

John

Novoveský rybník

Rekonstrukce sdruženého objektu

Rybník bez bezpečnostníh přelivu a funkční spodní výpusti prošel celkovou rekonstrukcí. Došlo k překopu hráze, rekonstrukci spodní výpustí, vybudování bezp. přelivu a úpravy návodního i vzdušního líce hráze

John

Nový rybník

Rekonstrukce hráze, přelivu a spodní výpusti

Nevyhovující a rizikový stav nádrže vedli k návrhu celkové rekonstrukce. Došlo k výstavbě bezpečnostníhp přelivu, výměně spodní výpusti a úpravě tělesa hráze

Vodní toky


John

Oprava Kamenice

Oprava opevnění v České Kamenice

Obnova břehového opevnění v historickém centru České Kamenice. V rámci akce byly řešeny střety s inženýrskými sítěmi a shoda technického řešení s památkovou péčí

John

Rekonstrukce Křinice

Křinice v Krásné Lípě

Rekonstrukce opevnění malého vodního toku v Ústeckém kraji. Účelem stavby je zlepšení odtokových poměrů zkapacitněním koryta a obnova ochrany pobřežních nemovitostí

John

Opevnění Mandavy

Oprava opevnění Mandavy ve Varnsdorfu

Oprava opevnění vodního toku ve stísněných podmínkách v těsné blízkosti nemovitostí za použití zápor, kotev a dalších metod speciálního základání

John

Opevnění Kocáby

Oprava Kocáby ve Štěchovicích

Oprava vodního toku Kocába ve Středočeském kraji. V rámci akce byla řešena stabilizace břehů, dotčení lávek a brodů a opevnění skluzů

Rybí přechody


John

RP Jindřichov

Zprostupnění sjízdné pro vodáky

Přechod řeší obnovu migrační prostupnosti v profilu jezu v řečišti Ohře. Rybí přechod je řešen elastickými PE pruty z důvodu přijatelnosti pro rekreační kanoistiku

John

RP Kunratický potok

Rybí přechod na jezu v Kunraticích

Komůrkový kamenný skluz vznikl vybudováním nové dělicí oboustranně lícované kamenné zdi na straně od koryta Svitávky a nové kamenné zdi na levém břehu

John

RP Pramenský potok

Zprostupnění VD Mnichov

Rybí přechod zajišťuje obnovu migrační prostupnosti VD Mnichov prostřednictvím vybudování přechodu tvořeného tuňěmi a liniemi z kamene v prostoru stávajícího balvanitého skluzu vodního díla

John

RP Svitávka

Rybí přechod v Božíkově

Balvanitý komůrkový skluz navržený v rámci revitalizace Svitávky v místě původního jezu. Přechod je navržen z kamenů stabilizovaných v betonových prazích

Revitalizační stavby


John

Revitalizace Libeř

Revitalizace toku a vodních nádrží

V intravilánu obce Libeř byla navržena obnova technicky řešených a zaniklých vodních nádrží a zkapacitnění části Záhořanského potoka

John

Revitalizace Bečvy

Protipovodňová úprava spojená s revitalizací

Město Hranice je ohroženo nedostatečnou kapacitou koryta. Protipovodňová ochrana je řešena společně s revitalizačními prvky podporujícími biodiverzitu

John

Revitalizace Šporky

Návrh obtoku ramene a tůní v České Lípě

V ohrázovaném a přímo vedeném úseku Šporky je navrženo souběžné meandrující rameno toku doplněné tůněmi a výhony

John

Revitalizace Tachlovice

Revitalizace Radotínského potoka

Stavbou dochází k modelaci a meandrování dříve napřímeného a opevněného koryta, výstavbě vodní nádrže a nového kapacitní silničního mostu